خشکبار

فیلترها
20%
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

400.800 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

805.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو کیوبی بارجیل در پس زمینه سفید

آلو کیوبی

412.000 تومان
هر کیلو
5.00

برگه هلو مشتی اعلی

438.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش سبز بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش سبز

425.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه قیسی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی ممتاز

476.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو برقانی خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلو برقانی خشک

311.000 تومان
هر کیلو
15%
5.00
انجیر خشک اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اقتصادی

576.300 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

366.000 تومان
هر کیلو
4.50
انجیر سیاه خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر سیاه خشک ورقه ای

776.000 تومان
هر کیلو
4.95
برگه هلو مشتی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه هلو مشتی ممتاز

412.000 تومان
هر کیلو