آجیل خارجی

فیلترها
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

1.171.000 تومان
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

1.104.000 تومان
هر کیلو
4.96
بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده

743.000 تومان
هر کیلو
4.70
بادام هندی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته پودری

1.161.000 تومان
هر کیلو
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه

1.214.000 تومان
هر کیلو
4.85
بادام ژاپنی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام ژاپنی

480.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اعلی

1.391.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پکان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پکان خام

1.783.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی خام بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام

1.315.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پکان برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پکان برشته

1.827.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی برشته سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته سرکه نمکی

1.296.000 تومان
هر کیلو
0
بادام هندی برشته موسیری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته موسیری

1.281.000 تومان
هر کیلو
  • 1
  • 2