هدایا و سوغاتی

فیلترها
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

1.228.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

1.021.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

982.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

837.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

1.422.000 تومان
هر کیلو
4.70
بادام زمینی برشته آستانه با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

بادام زمینی برشته آستانه با پوست

322.000 تومان
هر کیلو
5%
4.67
پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز

1.235.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

1.375.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

1.502.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته زعفرانی

1.163.000 تومان
هر کیلو