مزه و تنقلات نمکی

فیلترها
5.00
شاهدانه نمکی بارجیل درپس زمینه سفید

شاهدانه نمکی

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک برشته

250.000 تومان
هر کیلو
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

248.000 تومان
هر کیلو
4.70
بادام هندی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته پودری

1.161.000 تومان
هر کیلو
4.76
برنجک بارجیل در پس زمینه سفید

برنجک

319.000 تومان
هر کیلو
4.87
عدس برشته بارجیل در پس زمینه سفید

عدس برشته

273.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته پودری

894.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته پودری

827.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشک خشک قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

کشک خشک قلمی

555.000 تومان
هر کیلو
4.71
مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی

355.000 تومان
هر کیلو
4.67
کشک خشک گوسفندی گرد بارجیل در پس زمینه سفید

کشک خشک گوسفندی گرد

564.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته عربی

894.000 تومان
هر کیلو
  • 1
  • 2