نوروز

فیلترها
25%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

691.500 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

1.288.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

938.000 تومان
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

1.280.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

781.200 تومان
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

1.171.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل پنج مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل پنج مغز

1.168.000 تومان
هر کیلو
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

1.132.000 تومان
هر کیلو
4.83
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

294.000 تومان
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

1.080.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

1.228.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل نوروز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل نوروز

937.000 تومان
هر کیلو