مواد اولیه آشپزی

فیلترها
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

1.259.000 تومان
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

1.104.000 تومان
هر کیلو
4.46
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

1.059.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو خرد شده

734.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو برقانی خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلو برقانی خشک

311.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش پلویی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش پلویی

286.000 تومان
هر کیلو
4.86
زرشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

زرشک اعلی

357.000 تومان
هر کیلو
4.50
مغز بادام کوچک خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک خام

602.000 تومان
هر کیلو
4.92
ذرت خام بارجیل در پس زمینه سفید

ذرت خام

180.000 تومان
هر کیلو