بادام درختی

فیلترها
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

786.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

1.058.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته زعفرانی

820.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته پودری

810.000 تومان
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

820.000 تومان
هر کیلو
4.92
مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی

1.098.000 تومان
هر کیلو
4.67
مغز بادام خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام اقتصادی

873.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام پرک پوست کنده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام پرک پوست کنده

802.000 تومان
هر کیلو
4.86
بادام منقا ایرانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی برشته

610.000 تومان
هر کیلو
4.85
بادام ژاپنی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام ژاپنی

480.000 تومان
هر کیلو
5%
4.50
مغز بادام کوچک خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک خام

571.900 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام کوچک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک برشته

633.000 تومان
هر کیلو