پسته

فیلترها
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

1.228.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

918.900 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته پودری بارجیل در زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته پودری

1.010.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

982.000 تومان
هر کیلو
5%
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

795.150 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

1.422.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته پودری

827.000 تومان
هر کیلو
4.67
پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز

1.300.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

1.375.000 تومان
هر کیلو
4.50
خلال پسته بارجیل در پس زمینه سفید

خلال پسته

2.386.000 تومان
هر کیلو