محصولات عمده

فیلترها
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

1.375.000 تومان
هر کیلو
4.80
مغز فندق خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام اعلی

1.026.000 تومان
هر کیلو
5.00

فندق خام با پوست

687.000 تومان
هر کیلو