آجیل و مغزها

فیلترها
3.00
یک مشت مغز گردو برشته فلفلی با پیش زمینه سفید

مغز گردو برشته فلفلی

ناموجود
0
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو مرمری خام در کاسه چوبی با پشت زمینه سفید

مغز تخمه کدو مرمری خام

ناموجود
0
یک مشت مغز فندق برشته سماقی با پیش زمینه سفید

مغز فندق برشته سماقی

ناموجود
0

بادام هندی برشته دارچینی

ناموجود
0

بادام هندی برشته زنجبیلی

ناموجود
4.00
یک مشت پکان ایرانی برشته با پیش زمینه سفید

پکان ایرانی برشته با پوست

ناموجود
5.00
یک مشت مغز گردو چهار پر خام با پیش زمینه سفید

مغز گردو چهار پر خام

ناموجود
5.00
مغز فندق برشته خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته خرد شده

ناموجود
0
مغز بادام زمینی خرد شده بارجیل

مغز بادام زمینی برشته خرد شده

ناموجود
0
مكان گيرنده

مغز فندق برشته اقتصادی

ناموجود