فروشگاه

فیلترها
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

922.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

1.233.000 تومان
هر کیلو
4.96
باسلوق بارجیل در پس زمینه سفید

باسلوق

274.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

911.000 تومان
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

1.225.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

786.000 تومان
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

501.000 تومان
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

1.120.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل پنج مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل پنج مغز

1.139.000 تومان
هر کیلو
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

1.069.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

1.056.000 تومان
هر کیلو