خشکبار

فیلترها
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

501.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

1.056.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

724.500 تومان
هر کیلو
5.00
آلو کیوبی بارجیل در پس زمینه سفید

آلو کیوبی

412.000 تومان
هر کیلو
5.00

برگه هلو مشتی اعلی

438.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش سبز بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش سبز

425.000 تومان
هر کیلو
4.86
آلو بخارا بارجیل در پس زمینه سفید

آلو بخارا

615.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه قیسی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی ممتاز

476.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو برقانی خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلو برقانی خشک

311.000 تومان
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اقتصادی

678.000 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

366.000 تومان
هر کیلو