خشکبار

فیلترها
5.00
کشمش پلویی آفتابی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش پلویی آفتابی

255.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط خرما بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط خرما

381.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران با پیش زمینه سفید

خرما استعمران

173.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران بی هسته با پیش زمینه سفید

خرما استعمران بی هسته

182.000 تومان
هر کیلو
0
یک مشت خرما ربی با پیش زمینه سفید

خرما ربی

320.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت آلو بیرجندی با پیش زمینه سفید

آلو بیرجندی خشک

501.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه شفتالو بارجیل در پس زمینه سفید

برگه شفتالو

305.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت باقالا خشک با پوست با پیش زمینه سفید

باقالا خشک با پوست

288.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

724.500 تومان
هر کیلو
4.95
برگه هلو مشتی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه هلو مشتی ممتاز

412.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه قیسی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی ممتاز

476.000 تومان
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

501.000 تومان
هر کیلو