پسته

فیلترها
5.00
پسته فندقی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی اعلی

ناموجود
5.00
پسته فندقی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اعلی

ناموجود
4.86
پسته احمد آقایی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمد آقایی برشته زعفرانی اقتصادی

ناموجود
5.00
پسته احمدآقایی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اقتصادی

ناموجود
5.00
مغز پسته کشیده خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام اعلی

ناموجود
0

پسته احمد آقایی اناری

ناموجود
4.00
مغز پسته اقتصادی خرد شده بارجیل

مغز پسته خام خرد شده

ناموجود
0
250گرم پسته احمداقایی برشته سماقی با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سماقی

ناموجود
5.00
250گرم پسته احمد اقایی برشته فلفلی با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته فلفلی

ناموجود
5.00
یک مشت پسته احمدآقایی برشته لیمویی با پیش زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته لیمویی

ناموجود
4.00
مغز پسته سبز بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته سبز بدون پوست

ناموجود
5.00
پسته احمدآقایی برشته کچاپ

پسته احمدآقایی برشته کچاپ

ناموجود