تخمه

فیلترها
4.71
مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی

355.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی خام

449.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز تخمه محبوبی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه محبوبی برشته

574.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام دور سفید

341.000 تومان
هر کیلو
4.00
تخمه آفتاب‌گردان دور سفید لیمویی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان دور سفید لیمویی

465.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز تخمه محبوبی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه محبوبی خام

606.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز تخمه محبوبی برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه محبوبی برشته نمکی

627.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام

351.000 تومان
هر کیلو
3.50
چلغوز با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز با پوست

3.017.000 تومان
هر کیلو
3.00
تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک

267.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه محبوبی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی خام

368.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط تخمه بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط تخمه

ناموجود