آجیل و مغزها

فیلترها
5.00
مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز

1.551.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته دوآتشه

1.410.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته پودری

1.411.000 تومان
هر کیلو
5.00
فندق برشته با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

فندق برشته با پوست

687.000 تومان
هر کیلو
5.00

فندق خام با پوست

687.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز ماکادمیا خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز ماکادمیا خام

2.184.000 تومان
هر کیلو
4.80
مغز فندق برشته ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته ممتاز

1.410.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

1.375.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

1.502.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته عربی

1.010.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته زعفرانی

1.579.000 تومان
هر کیلو
3.00
پسته احمدآقایی برشته سرکه‌ای بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سرکه‌ای

1.136.000 تومان
هر کیلو