نوروز

فیلترها
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

982.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

837.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته پودری

894.000 تومان
هر کیلو
4.73
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

1.005.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

1.422.000 تومان
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

904.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته پودری

827.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات با مغز زرشک بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات با مغز زرشک

610.000 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

366.000 تومان
هر کیلو
4.92
مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی

1.098.000 تومان
هر کیلو