نوروز

فیلترها
5.00
نخودچی برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی برشته نمکی

256.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

1.122.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه جابانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه جابانی برشته

544.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

1.626.000 تومان
هر کیلو
4.97
تخمه آفتابگردان برشته دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته دور سفید

357.000 تومان
هر کیلو
4.78
تخمه محبوبی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته

328.000 تومان
هر کیلو
4.79
تخمه آفتابگردان برشته قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته قلمی

353.000 تومان
هر کیلو
10%
4.79
تخمه آفتاب گردان برشته گلپری بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب گردان برشته گلپری

349.200 تومان
هر کیلو
5.00
مغز تخمه محبوبی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه محبوبی خام

606.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

1.422.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

1.228.000 تومان
هر کیلو
4.43
پسته اکبری برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته پودری

1.289.000 تومان
هر کیلو