برگه میوه

فیلترها
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

501.000 تومان
هر کیلو
5.00

برگه هلو مشتی اعلی

438.000 تومان
هر کیلو
4.86
آلو بخارا بارجیل در پس زمینه سفید

آلو بخارا

615.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه قیسی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی ممتاز

476.000 تومان
هر کیلو
4.95
برگه هلو مشتی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه هلو مشتی ممتاز

412.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه شفتالو بارجیل در پس زمینه سفید

برگه شفتالو

305.000 تومان
هر کیلو
4.57
برگه انجیر کرمانشاهی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه انجیر کرمانشاهی

ناموجود
5.00
آلو جنگلی خشک قرمز بارجیل در پس زمینه سفید

آلو جنگلی خشک قرمز

ناموجود
5.00
مخلوط برگه‌ها بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط برگه‌ها

ناموجود
5.00

برگه قیسی آفتابی

ناموجود
5.00
برگه شلیل

برگه شلیل

ناموجود
5.00
قیسی زردآلو آفتابی بارجیل در پس زمینه سفید

قیسی زردآلو آفتابی

ناموجود
  • 1
  • 2