خشکبار

فیلترها
5.00
خرما زاهدی بارجیل در پس زمینه سفید

خرما زاهدی

212.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش پلویی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش پلویی

286.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی اقتصادی

640.000 تومان
هر کیلو
5.00
250 گرم خرما خاصویی با زمینه سفید

خرما خاصویی

311.000 تومان
هر کیلو
5.00
برگه شفتالو بارجیل در پس زمینه سفید

برگه شفتالو

305.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش سبز اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش سبز اقتصادی

615.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط خرما بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط خرما

381.000 تومان
هر کیلو
0
یک مشت خرما ربی با پیش زمینه سفید

خرما ربی

320.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران بی هسته با پیش زمینه سفید

خرما استعمران بی هسته

182.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش فخری بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش فخری

414.000 تومان
هر کیلو
5.00
انجیر غنچه بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر غنچه

687.000 تومان
هر کیلو