بادام هندی

فیلترها
5.00
بادام هندی خام بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام

1.315.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اعلی

1.391.000 تومان
هر کیلو
4.70
بادام هندی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته پودری

1.109.000 تومان
هر کیلو
0
بادام هندی برشته موسیری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته موسیری

1.226.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام اقتصادی

942.000 تومان
هر کیلو
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی

979.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی برشته سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته سرکه نمکی

1.241.000 تومان
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

1.120.000 تومان
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

1.054.000 تومان
هر کیلو
4.96
بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده

743.000 تومان
هر کیلو
5%
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه

1.102.950 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی برشته باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته باربیکیو

1.213.000 تومان
هر کیلو