پسته

فیلترها
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

1.502.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته زعفرانی

1.163.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام ممتاز

1.256.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز

1.551.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی

1.096.000 تومان
هر کیلو
4.43
پسته اکبری برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته پودری

1.289.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته عربی

1.010.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

1.122.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته بدون نمک بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته بدون نمک

1.360.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته عربی

1.289.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط پسته برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط پسته برشته زعفرانی

1.231.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط پسته‌های خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط پسته‌های خام

1.186.000 تومان
هر کیلو