پسته

فیلترها
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

1.021.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته عربی

1.289.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته بدون نمک بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته بدون نمک

1.360.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی برشته بدون نمک بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته بدون نمک

1.216.000 تومان
هر کیلو
0
پسته اکبری خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اقتصادی

805.000 تومان
هر کیلو
0
پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی

840.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته فندقی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی اقتصادی

811.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته فندقی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اقتصادی

777.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمد آقایی برشته موسیری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمد آقایی برشته موسیری

1.121.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته پودری بارجیل در زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته پودری

1.010.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

1.122.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

1.626.000 تومان
هر کیلو