پسته

فیلترها
5%
4.67
پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز

1.235.000 تومان
هر کیلو
1.00
250گرم پسته احمداقایی برشته سبزیجات با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سبزیجات

1.067.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز

1.551.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته عربی

1.010.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته باربیکیو

1.108.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی

1.096.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

837.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

1.502.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام ممتاز

1.256.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

982.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

1.375.000 تومان
هر کیلو