گردو

فیلترها
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

1.259.000 تومان
هر کیلو
4.46
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

1.059.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو خرد شده

734.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اقتصادی

814.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پکان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پکان خام

1.783.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو برشته نمکی

1.163.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پکان برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پکان برشته

1.827.000 تومان
هر کیلو
4.50
مغز گردو برشته سبزیجات بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو برشته سبزیجات

1.165.000 تومان
هر کیلو
4.67
یک مشت مغز گردو خام خارجی با پیش زمینه سفید

مغز گردو خارجی خام

ناموجود
5.00
مغز گردو ایرانی خام خورشتی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام خورشتی

ناموجود
4.40
گردو ایرانی با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

گردو ایرانی با پوست

ناموجود
4.67
مغز گردو ارگانیک بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ارگانیک

ناموجود
  • 1
  • 2