فروشگاه

فیلترها
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

Current price is: 1,628,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,553,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

Current price is: 1,681,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

Current price is: 1,377,000 تومان.
هر کیلو
4.93
بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی

Current price is: 1,124,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

Current price is: 1,124,000 تومان.
هر کیلو
5%
4.46
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

Original price was: 1,171,000 تومان. Current price is: 1,112,450 تومان.
هر کیلو
5.00
بادام هندی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام اقتصادی

Current price is: 1,083,000 تومان.
هر کیلو
4.80
مخلوط آجیل چهار مغز اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز اقتصادی

Current price is: 1,112,000 تومان.
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

Current price is: 1,200,000 تومان.
هر کیلو
4.75
مغز فندق برشته اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته اعلی

Current price is: 1,056,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

Current price is: 1,238,000 تومان.
هر کیلو