خشکبار

فیلترها
5.00
انجیر خشک اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اقتصادی

678.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش سبز اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش سبز اقتصادی

615.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی اقتصادی

640.000 تومان
هر کیلو
5.00
انجیر غنچه بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر غنچه

687.000 تومان
هر کیلو
4.86
آلو بخارا بارجیل در پس زمینه سفید

آلو بخارا

615.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش سبز بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش سبز

425.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

366.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو کیوبی بارجیل در پس زمینه سفید

آلو کیوبی

412.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش فخری بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش فخری

414.000 تومان
هر کیلو
5.00

برگه هلو مشتی اعلی

438.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو برقانی خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلو برقانی خشک

311.000 تومان
هر کیلو