مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
5.00
مغز بادام برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته پودری

Current price is: 948,000 تومان.
هر کیلو
4.20
مغز بادام برزیلی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برزیلی خام

Current price is: 1,525,000 تومان.
هر کیلو
4.75
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

Current price is: 1,003,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

Current price is: 1,101,000 تومان.
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

Current price is: 959,000 تومان.
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

Current price is: 287,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات با مغز زرشک بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات با مغز زرشک

Current price is: 612,000 تومان.
هر کیلو
4.95
برگه هلو مشتی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

برگه هلو مشتی ممتاز

Current price is: 573,000 تومان.
هر کیلو
4.93
مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی

Current price is: 1,282,000 تومان.
هر کیلو
4.50
انجیر سیاه خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر سیاه خشک ورقه ای

Current price is: 778,000 تومان.
هر کیلو
4.67
پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,030,000 تومان.
هر کیلو
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه

Current price is: 1,334,000 تومان.
هر کیلو