مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.83
مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی

297.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی خام

279.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
4.79
تخمه آفتابگردان برشته قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته قلمی

353.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

982.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

803.000 تومان
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

837.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته پودری

894.000 تومان
هر کیلو
4.73
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

1.005.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اعلی

1.422.000 تومان
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

904.000 تومان
هر کیلو