نوروز

فیلترها
5%
4.67
پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی ممتاز

1.235.000 تومان
هر کیلو
4.78
تخمه محبوبی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته

328.000 تومان
هر کیلو
4.86
بادام منقا ایرانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی برشته

610.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

1.375.000 تومان
هر کیلو
5%
4.93
مغز تخمه آفتابگردان برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان برشته

319.200 تومان
هر کیلو
10%
4.79
تخمه آفتاب گردان برشته گلپری بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب گردان برشته گلپری

349.200 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل چهار مغز خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز خام

1.227.000 تومان
هر کیلو
5.00
آناناس خشک حبه ای خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آناناس خشک حبه‌ای رنگی

700.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز بادام زمینی بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز بادام زمینی

514.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته کشیده خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام ممتاز

1.502.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته زعفرانی

1.163.000 تومان
هر کیلو
4.71
مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی

355.000 تومان
هر کیلو