نوروز

فیلترها
4.50
مغز بادام زمینی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته

308.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام ممتاز

1.256.000 تومان
هر کیلو
4.43
تخمه محبوبی برشته دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته دوآتشه

328.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز فندق بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز فندق

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت دراژه مغز پسته با پیش زمینه سفید

دراژه با مغز پسته

841.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام منقا ایرانی خام با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی خام با پوست

610.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته عربی

894.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته دو آتشه زعفرانی

1.096.000 تومان
هر کیلو
4.43
پسته اکبری برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته پودری

1.289.000 تومان
هر کیلو
5.00
نخودچی برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی برشته نمکی

256.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

1.122.000 تومان
هر کیلو