فندق

فیلترها
4.80
مغز فندق برشته ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته ممتاز

1.410.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز ماکادمیا خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز ماکادمیا خام

2.184.000 تومان
هر کیلو
5.00

فندق خام با پوست

687.000 تومان
هر کیلو
5.00
فندق برشته با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

فندق برشته با پوست

687.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته پودری

1.411.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته دوآتشه

1.410.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

1.375.000 تومان
هر کیلو
4.71
مغز فندق برشته اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته اعلی

1.054.000 تومان
هر کیلو
4.80
مغز فندق خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام اعلی

1.026.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز ماکادمیا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز ماکادمیا برشته

2.237.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته زعفرانی

1.579.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق برشته خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق برشته خرد شده

ناموجود
  • 1
  • 2