پسته

فیلترها
5.00
پسته کله قوچی برشته بدون نمک بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته بدون نمک

1.216.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

1.626.000 تومان
هر کیلو
5.00
250 گرم پسته فندقی برشته فلفلی با زمینه سفید

پسته فندقی برشته فلفلی

840.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته گلپری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته گلپری

1.100.000 تومان
هر کیلو
3.00
پسته احمدآقایی برشته سرکه‌ای بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سرکه‌ای

1.136.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته باربیکیو

1.108.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته فندقی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اقتصادی

777.000 تومان
هر کیلو
1.00
250گرم پسته احمداقایی برشته سبزیجات با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سبزیجات

1.067.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته فندقی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی اقتصادی

811.000 تومان
هر کیلو
0
پسته اکبری خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اقتصادی

805.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمد آقایی برشته موسیری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمد آقایی برشته موسیری

1.121.000 تومان
هر کیلو
0
پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی

840.000 تومان
هر کیلو