تخمه

فیلترها
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
3.50
چلغوز با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز با پوست

3.017.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه محبوبی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی خام

368.000 تومان
هر کیلو
3.00
تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک

267.000 تومان
هر کیلو
4.75
تخمه کدو گوشتی کم نمک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی کم نمک

465.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی خام

449.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز تخمه محبوبی برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه محبوبی برشته نمکی

627.000 تومان
هر کیلو
4.00
تخمه آفتاب‌گردان دور سفید لیمویی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان دور سفید لیمویی

465.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام

351.000 تومان
هر کیلو
4.71
مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتاب گردان برشته نمکی

355.000 تومان
هر کیلو
4.93
مغز تخمه آفتابگردان برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان برشته

336.000 تومان
هر کیلو
4.43
تخمه محبوبی برشته دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته دوآتشه

328.000 تومان
هر کیلو