تخمه

فیلترها
4.89
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

457.000 تومان
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه

441.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه جابانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه جابانی برشته

544.000 تومان
هر کیلو
4.97
تخمه آفتابگردان برشته دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته دور سفید

357.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
4.79
تخمه آفتابگردان برشته قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته قلمی

353.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
4.78
تخمه محبوبی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته

328.000 تومان
هر کیلو
4.75
تخمه کدو گوشتی کم نمک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی کم نمک

465.000 تومان
هر کیلو
5%
4.93
مغز تخمه آفتابگردان برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان برشته

319.200 تومان
هر کیلو
10%
4.79
تخمه آفتاب گردان برشته گلپری بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب گردان برشته گلپری

349.200 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان برشته کوچک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته کوچک

267.000 تومان
هر کیلو